Přihlásit
Czech English German
0
Vlasta Veralba

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro velkoobchodní partnery. Podmínky pro maloodběratele se řídí  Obchodními podmínkami pro nákup v internetovém obchodě.

Pro možnost nákupu za velkoobchodních podmínek je nutné se nejdříve zaregistrovat v našem internetovém obchodě www.snowimage.cz

2. Registrace obchodníka

 Při registraci zadejte všechny požadované údaje. Vaše DIČ bude kontrolováno v administrativním registru ekonomických subjektů EU prostřednictvím VIES. Nakupování v našem internetovém obchodě bude umožněno pouze obchodníkům registrovaným v této databázi.

O nastavení vás bude administrace informovat mailem. Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, č. 634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele a 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem.

3. Předmět smlouvy

 Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je závazné potvrzení objednávky zboží včetně kupní ceny. Kupující má možnost objednávku před odesláním zkontrolovat a případně opravit.
Prodávající po obdržení objednávky zašle elektronickou poštou kupujícímu potvrzení o doručení objednávky. Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odeslat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou do 7 dnu na adresu snowimage87@gmail.com. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než-li prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

5. Cena a platba

Ceny pro velkoobchodní partery jsou smluvní a jsou kalkulovány na základě poptávky. Cena je závazná po dobu platnosti nabídky.
Kupní cena je považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak.

6. Dodání zboží a přechod vlastnického práva

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad – fakturu, která zároveň slouží jako záruční a dodací list.

Kupující je povinen objednané zboží převzít. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podepsáním dodacího (přepravního) listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, může prodávající od smlouvy odstoupit, přičemž je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží.
Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží neprodleně po převzetí zásilky od přepravce písemně mailem na adresu snowimage87@gmail.com oznámit prodávajícímu. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.

7. Doprava zboží, přepravné a balné.

Doprava zboží je realizována obchodním balíkem České pošty. Nebude-li pokus o dodání zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, přepravce zásilku uloží. Adresátovi zanechá výzvu k vyzvednutí zásilky v určené lhůtě u stanovené pošty. Zásilka se u České pošty  ukládá po dobu 7 dnů. Adresát nemůže požadovat prodloužení úložní doby. Další podmínky k produktu obchodní balík viz www.cpost.cz  

Ke každé objednávce účtujeme poštovné a balné. Poštovné je určeno podle tarifu zvoleného přepravce na základě výsledné hmotnosti zásilky s objednávaným zbožím. Balné je účtováno jako jednorázový poplatek 35 Kč. Je-li objednávka hrazena předem, je o celkové ceně objednávky (včetně poštovného a balného) zákazník informován ve výzvě k úhradě. Pokud je objednávka hrazena na dobírku, je cena poštovného a balného promítnuta do ceny dobírky.

8. Platební podmínky

Objednané zboží je zasíláno na základě úhrady předem převodem na bankovním účet nebo v hotově – v našem odběrném místě. O celkové ceně objednávky je v takovém případě zákazník informován výzvou o úhradě. Objednávky s dodací adresou na území České republiky je možné rovněž zaslat na dobírku.

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO SLOVENSKO:

Na základě sestavené objednávky v našem internetovém obchodě www.snowimage.cz, Vám bude zaslána výzva k úhradě v EURech

9. Obchodní  marže, první nákup

První velkoobchodní  objednávka, musí být v hodnotě  vyšší než 8000 Kč / 300 EUR (cena za zboží bez DPH). 

10. Záruční doba a reklamace

Délka záruky na prodávané zboží je 24 měsíců, není-li v záručním listě nebo ve faktuře uvedena doba delší. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením.

Postup při reklamaci:

  • Informujte nás o reklamaci elektronickou poštou  na e-mail: snowimage87@gmail.com,  
  • telefonicky  tel.: 775 379 996, 777 781 698, 773 249 388
  • Zboží zašlete jako doporučenou zásilku na adresu:
  • VLP Group s.r.o., Malešická 2855/2a, Praha 3, PSČ 130 00

Anfen s.r.o., Malešická 2855/2a, Praha 3, PSČ 130 00

  • Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme!
  • Doporučujeme zboží zasílat v pevném přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

K reklamovanému zboží přiložte kopii faktury, podrobný popis závady a vaši adresu vč. telefonického kontaktu nebo e-mailu. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné uvést i podmínky, za kterých se projevuje.

Prodejce nebo dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
Prodávající se zavazuje k vyřízení reklamace ve lhůtách a způsobem stanoveným právními předpisy.

11. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jako jsou jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů databázi prodávajícícho, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkáh prodejce v den odeslání závazné elektronické objednávky a kupující je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Tyto velkoobchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 01. 2014.

Skype Facebook Twitter

Telefon: [+123] 123 123 123
Email: support@upgates.com